Framtidens jÄrnvÄg finns 1 nivÅ upp!

 

Framtidens järnväg finns 1 nivå upp


Att flytta upp hela järnvägsstrukturen 1 nivå upp skapar stora fördelar. Inga problem med kollisioner med fordon eller djur. Vi tar minimal anspråk på markyta och marken under vår pelarupphöjda järnväg kan fullt utnyttjas för vidare bruk. Järnvägen kan gå tvärs igenom landsbyggd, tvärs igenom samhällen och städer. Järnvägen kan finnas där människorna finns. Transporter till centrum och från centrum. Med vår InfraMag teknik kommer tågen att inte bara gå mycket energisnålt utan dessutom mycket tysta.

 

Vi bygger på landsbyggden.

Nedan visas en skiss där brobalkarna har lagts på en gemensam pelare. På landsbyggden kan man även bygga med enkelpelare där varje spår har sin egen pelare (se vi bygger). Markbeskaffenheter och krav på utseende får avgöra byggtekniken.

 

Mycket liten åverkan har gjorts på landskapet och brobanan är färdigbyggd.

Aktiviteter kan fortsätta som vanligt och järnvägen inkräktar minimalt på den tidigare verksamheten.

 

Även vintertid så påverkas inte järnvägen nämnvärt då snö faller ned mellan brobalkarna i det öppna utrymmet och vidare ned på marken .

 

 

Vi bygger i stad och i samhällen.

De två spåren vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare. Lämplig i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

Mycket liten åverkan har gjorts i stadsbebyggelsen och minimal påverkan på trafiksituationen.

 

Järnvägen kan gå tvärs igenom staden / samhället då den ligger en nivå upp och påverkar mycket lite stadslivet. Tvärtom blir det en naturlig del av stadens aktiviteter. Du kommer från centrum till centrum med vår lösning. Med vår InfraMag lösning går tågen dessutom extremt tysta och i det närmaste friktionsfritt. Bygger man dessutom ett enkelt bullerskydd som bilden visar så kommer man inte alls att störas av tågens kommunikationer.

 

Bilden ovan en station som ligger 2 nivåer upp och det blir ett effektivt utnyttjande av marken. Vill man gå ytterligare ett steg så kan man lägga ett köpcentra under järnvägsstationen. Som framgår av skissen så finns två genomgående spår. Bullerskyddar /Vindskyddar man dom spåren så kan tåget passera stationen i 3 - 400 km/h. Med vår InfraMag teknik kommer tågen dessutom att gå mycket tyst. Detr kommer att vara luftljudet som kommer att vara dominerande. Med rätt utformning av tågen och dessutom kan luften även passera nedåt emellan spåren då det finns ett öppet utyrymme i förhållande till den vanliga järnvägsdriften.

 


Bilden visar att marken under terminalen har utnyttjas fullt ut med ett centrum innehållande rese-center och ett affärscentrum som finns centralt placerad. Vidare finns en kontorsbyggnad i anslutning till området.

 

Tillbaka