STÅLBROBANOR fÖr FRAMTIDEN

Skapar framtidens moderna infrastruktur baserat på stålbrobanor som även gäller in på 2100

Stålbrobanors fördelar

* Förenklad samhällsplanering.

* Låga kostnader.

* Kort byggtid.

* Miljösmart.

* Samordning av tågtekniker.

* Allt återanvändbart.

Sammantaget en mycket kostnads- och miljövänlig utförande på den framtida infrastrukturen för spårbunden trafik för både passagerar- och godstrafik.

Framtidens stålbrobanor för passagerartåg

Vi skapar framtidens infrastruktur en våning upp på våra stålbrobanor. Vi bygger snabbt, enkelt, billigare än alla våra konkurrenter. Det blir en modern struktur som lever långt in på nästa sekel.

Vi kan bygga en stålbrobana för persontransporter med ett axeltryck på 18 ton. Vi bygger en stålbrobana som är anpassad till passagerar trafik. När den byggs en våning upp går det att placera knutpunkterna i centrum genom att denna trafik sker på ett högre plan. Mycket viktigt för de personer som reser med det spårbundna trafiksystemet.

Kan byggas upp och tas ned igen om stålbrobanan inte behövs. Den kan även flyttas till annat ställe. Kan byggas med den utrustning i maskinväg som redan finns. Inga specialmaskiner efordras. Kan smältas ned till nytt stålmaterial. Inget går förlora, utan kan betecknas som ett miljövänligt alternativ inför den framtida utvecklingen av infrastrukturen.

Framtidens stålbrobanor för godstrafik

Vi skapar framtidens infrastruktur en våning upp på våra stålbrobanor för godstrafiken. Vi bygger snabbt, enkelt, billigare än alla våra konkurrenter. Det blir en modern struktur som lever långt in på nästa sekel.

Vi kan bygga en stålbrobana för godstransporter med ett axeltryck på 35 ton. Vi bygger en stålbrobana som är anpassad till godstrafik. När den byggs en våning upp går det att placera terminalpunkterna efter godsets leveranspunkter genom att denna trafik sker på ett högre plan. Mycket viktigt är att godset terminaler placeras med hänvisning till industrins krav på knutpunkter. Därför har inte godsstrukturen samma knutpunkter som passagerar trafiken.

För övrigt gäller detsamma för gods som för passagerartrafiken.

Industriellt standardiserade moduler

Ett industriellt uppbyggbart modulsystem har tagits fram för både 18 - och 35 tons axeltryck. Det gör att infrastrukturen kan byggas upp mycket snabbt och till en förutbestämt resultat- och kvalitetsmärkt infrastruktur.

Genom modulsystemets utformning, för peassagerar trafik, den tyngsta komponenten väger 35 ton och för godstrafiken 58 ton ställs ingar krav på extra ordinära maskin- och hanteringsutrustningar, utan det kan klaras av med de maskiner som idag finns på marknaden. Det går också att påbörja utbyggnaden på många platser samttidigt. Den standardiserade utformningen gör att även produktionen kan ske på flera ställen samtidigt. Styrs av gemensamt kvalitet och ett övergripande kravsystem.

Det är enkelt att montera och ett arbetslag på 12 man klarar 90 meter brobana per dagsskift. Det gör att byggtiden för utbyggnad av infrastrukturen blir väldigt kort i jämförelse med andra alternativ. Likaså blir den totala kostnaden för utbyggnad av infrastruren avsevärt lägre än andra alternativ.

Centralt placerade stationer och terminaler

Det är mycket viktigt att stationer / terminaler finns centralt placerade för att underlätta övergången till annat transportmedel. En lokal förflyttning mellan en centralt placerad terminal och en utlokaliserad station bör inte alls byggas. Förstör resan och förlänger den effektiva restiden avsevärt.

Eftersom vi bygger allt en våning upp bör det finnas stora möjligheter att uppfylla detta grundkrav för en trevlig, effektiv resa. I centrala delar av staden kan en våningsplan byggas över den redan befintliga sträckningen som skapar möjligheter för att erhålla centrala stationslägen. Det blir en modern stad.

Stationen bör även vara så byggt att det finns möjligheter till genomströmmande transporter i relativt höga hastigheter. Det skapar möjligheter för ett tätare trafiksystem och som kan möta framtidens krav på effektivitet.

 

 

Höghastightståg och e-handelsgods

I glest befolkade länder, som Sverige, så finns inte trafikundelaget för att det skall vara ekonomiskt motiverat att bygga upp ett höghastighetstnät.

Kan däremot persontågen frakta de alltmer ökade transporterna av e-handel produkter så kommer ett ekonomiskt tillskott till höghastighetsbanan att säkerställa att det finns motivation att utföra utbyggnaden.

Ett automatiskt hanteringssytem av lättare containers som automatiskt överför lätta containers mellan tåget och stationen/terminalen kan lösa situationen. Containern klivar av och på tåget på samma tid som passageraren kräver för att göra ett tågbyte.

Det ökar både service graden för passagerar trafiken men även för det kraftigt ökade service graden för internet handeln. Som kommer att kräva snabba leveranser till och från kunder.

AMCCT AB tillsammans med samarbetspartner bygger stålbrobanor

Axeltryck 18 ton
Kostnad per km = 155 miljoner kr

Investering 112 miljarder

Byggtid 5 år

--------------------------------------

Tilläggskostnad InfraMag

Kostnad per km = 60 miljoner

Kostnad per km 215 miljoner kr

Investering 156 miljarder

Byggtid 5 år (Sker samtidigt)

Anm: Inga kostnader för el och signalsystem finns med i kalkylen. Likaså inga kostnader för stationer.

SKANSKA bygger betongbroar

Höghastighetsbanan Stockholm - Göteborg - Malmö

SKANSKA
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr

Investering 205 miljarder kr

Byggtid 12 år

.Anm: Hela betongbrobanorna byggs i betong. De olika segmenten kommer därför att bli väldigt tunga. Varier mellan ca 900 ton och 1200 ton. Specialmaskiner inhyrda från Kina kommer att behöva användas. Kineserna kommer att medverka vid byggnationen. Det kommer att behöva byggas upp betongfabriker för varje 30 km sträcka av utbyggnaden för att klara av produktionen och förflyttningar av segmenten. Ett komplicerat och kostsamt sätt att bygga den planerade utbyggnaden.

TRAFIKVERKET bygger höghastighetståg på marken

Höghastighetsbanan Stockholm - Göteborg - Malmö

Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr

Investering 230 - 305 miljarder kr

Byggtid 25 år

Trafikverket Budget krav:
Kostnad per km = 283 miljoner kr

Investering 204 miljarder kr

Byggtid 25 år

Anm: Man bygger ett koncept som redan är föråldrat innan det börjar byggas. Den enormt långa byggnadstiden talar också för att alla kostnadsbudgetar kommer att överskridas. En riktigt dålig lösning där man även gräver sönder vårt landskap

Kompletterande information

Det finns en hemsida som är mer omfattande och med mer information om höghastighetståg på stålbroar. Den är även uppdelad i person och godstrafik.

Persontransporter

Här hittar du vad som kan vara bra att veta specifikt om persontransporter

Godstransporter

Här hittar du vad som kan vara bra att veta specifikt om godstransporter

Informationssammanställning

Här finns en sida med sammanställning av videos, rapporter som kan vara aktuella att ta del av

Tack för att du har tagit dig tid att se igenom vår sida
AMCCT gruppen

Tillbaka till toppen av sidan