STÅLBROBANOR FÖR GODSTRANSPORTER I FRAMTIDEN

Skapar framtidens moderna infrastruktur för godstransporter på stålbrobanor som även gäller in på 2100

 

StÅlbrobanors fÖrdelar

* Förenklad samhällsplanering

* Låga kostnader
* Kort byggtid

* Miljösmart

* Samordning av tågtekniker

* Allt återanvändbart


Sammantaget en mycket kostnads- och miljövänlig utförande på den framtida infrastrukturen för spårbunden trafik för både passagerar- och godstrafik.

 

 

Framtidens stÅlbrobanor fÖr godstÅg

 

Vi skapar framtidens infrastruktur en våning upp på våra stålbrobanor. Vi bygger snabbt, enkelt, billigare än alla våra konkurrenter. Det blir en modern struktur som lever långt in på nästa sekel.

Vi kan bygga en stålbrobana för godstransporter med ett axeltryck på 35 ton. Vi ensamma om att kunna utföra godsbrobanor för detta höga axeltryck. När den byggs en våning upp går det att placera knutpunkterna anpassade till de existerande terminalerna genom att denna trafik sker på ett högre plan. Viktigt om godset skall vidare med korsande linjer för att nå sin destination.

Kan byggas upp och tas ned igen om stålbrobanan inte behövs. Den kan även flyttas till annat ställe. Kan byggas med den utrustning i maskinväg som redan finns. Inga specialmaskiner efordras. Kan smältas ned till nytt stålmaterial. Inget går förlora, utan kan betecknas som ett miljövänligt alternativ inför den framtida utvecklingen av infrastrukturen.

 

Industriellt standardiserade moduler


Ett industriellt uppbyggbart modulsystem har tagits fram för 35 tons axeltryck. Det gör att infrastrukturen kan byggas upp mycket snabbt och till en förutbestämt resultat- och kvalitetsmärkt infrastruktur.

Genom modulsystemets utformning, för gods trafik, den tyngsta komponenten väger 58 ton ställs inga krav på extra ordinära maskin- och hanteringsutrustningar, utan det kan klaras av med de maskiner som idag finns på marknaden. Det går också att påbörja utbyggnaden på många platser samttidigt. Den standardiserade utformningen gör att även produktionen kan ske på flera ställen samtidigt. Styrs av gemensamt kvalitet och ett övergripande kravsystem.

Det är enkelt att montera och ett arbetslag på 12 man klarar 90 meter brobana per dagsskift. Det gör att byggtiden för utbyggnad av infrastrukturen blir väldigt kort i jämförelse med andra alternativ. Likaså blir den totala kostnaden för utbyggnad av infrastruren avsevärt lägre än andra alternativ.

 

Centralt placerade terminaler

Det är mycket viktigt att terminaler finns optimalt placerade för att underlätta övergången till annat transportmedel eller föflyttning till lokala transportlinjer.

Eftersom vi bygger allt en våning upp bör det finnas stora möjligheter att uppfylla detta grundkrav för en optimal förflyttning av godset. I centrala delar av platsen kan en våningsplan byggas över den redan befintliga sträckningen som skapar möjligheter för att erhålla centrala terminallägen.

Terminalerna bör även vara så byggda att det finns möjligheter till genomströmmande transporter i relativt höga hastigheter. Det skapar möjligheter för ett tätare trafiksystem och som kan möta framtidens krav på effektivitet.

 

 

HÖghastightstÅg och e-handelsgods

 

I glest befolkade länder, som Sverige, så finns inte trafikundelaget för att det skall vara ekonomiskt motiverat att bygga upp ett höghastighetstnät.

Kan däremot persontågen frakta de alltmer ökade transporterna av e-handel produkter så kommer ett ekonomiskt tillskott till höghastighetsbanan att säkerställa att det finns motivation att utföra utbyggnaden.

Ett automatiskt hanteringssytem av lättare containers som automatiskt överför lätta containers mellan tåget och stationen/terminalen kan lösa situationen. Containern klivar av och på tåget på samma tid som passageraren kräver för att göra ett tågbyte.

Det ökar både service graden för passagerar trafiken men även för det kraftigt ökade service graden för internet handeln. Som kommer att kräva snabba leveranser till och från kunder.

 

AMCCT AB tillsammans med samarbetspartner bygger stÅlbrobanor

 

Axeltryck 35 ton
Kostnad per km = 255 miljoner kr

 

Investering 184 miljarder
Byggtid 5 år

--------------------------------------

Tilläggskostnad InfraMag Kostnad per km = 60 miljoner
Kostnad per km 315 miljoner kr

 

Investering 227 miljarder
Byggtid 5 år (Sker samtidigt)

 

Anm: Inga kostnader för el och signalsystem finns med i kalkylen. Likaså inga kostnader för terminaler. Vi är ensamma om att kunna utföra denna utbyggnad.

 

 

Kompletterande information

Det finns en hemsida som är mer omfattande och med mer information om höghastighetståg för persontransporter på stålbroar.

Den del som handlar om godstransporter hittar du via nedansående länk Godstransporter

Här finns en sida med sammanställning av videos, rapporter som kan vara aktuella att ta del av. Service Center

Tack för att du har tagit dig tid att se igenom vår sida
AMCCT gruppen.