samordnar gammal och ny teknik

  • effektiva samordnade lösningar mellan gammal och ny teknik


- Dagens tågfordon för person- och godstrafik kan användas även fortsättningsvis

- Hastigheten bestäms av fordonen, inte av spåren: nya InfraMag tillåter godståg < 300 km/h och persontåg < 450 km/h

- Snabba godsleveranser är ett krav idag, eftersom företagen har minimerat sin lagerhållning och den växande e-handeln med paket skall nå kunden inom någon dag. Höghastighetståg kan ingå i ett system "pollitera gods"

- Täta omlastningsstationer utmed stambanorna ger snabbare leverans av gods till kund utan att störa övrig tågtrafik

 

Tillbaka till startsidan