Låga kostnader

  • låga kostnader för investering, drift och underhåll

 

Investering

- Alla komponenter är standardiserade och fabrikstillverkade och monteras på plats

- Pelare och brobalkar är helt i stål. En brobalk på 30 meter väger endast 18 - 27 ton och kan lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard

- Befintliga stationer kan uppgraderas, och nuvarande vagnpark kan användas tillsden fasas ut

- mycket låga kostnader för markinlösen

 

Drift

- Ingen snöröjning eftersom snön faller mellan spåren ner på marken

- Osannolik risk för urspårning där lok eller vagnar hamnar på marken

- Osannolik risk för driftstopp pga kollision med andra fordon, djur eller människor

- Liten risk för kopparstöld och annan åverkan på tågbanan

 

Underhåll

- En räls har lång livslängd då alla 4 sidor kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan lyftas upp och vändas med den nya sidan som kontaktyta

- Vid marksättning kan pelarens höjd lätt ljusteras

- lätt att byta ur skadade delar

- Målningen håller i ca 40 år och brobalkarna kan målas om utan hinder för tågtrafiken

 


Tillbaka till startsidan