Byggtid, kostnad och ekonomi

Byggtid, kostnad och ekonomi

 

Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp godstransporter. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

 

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare för framtida sättningar i marken.

 

Snabba persontransporter mellan ortert kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

 

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga höghastighetsjärnväg kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.


Spår på stålbrobanor


AMCCT AB
Kostnad per km = 155 miljoner kr

Investering 115 miljarder kr
Byggtid 5 år

Spår på betongbrobanor

Corshammar
Kostnad per km = 284 miljoner kr

Investering 205 miljarder kr
Byggtid 12 år

Spår på marken

Konsultrapport
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr

Investering 230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år

Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr

Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år

 

En betongbro väger ca tio gånger mer än en stålbro. Industriellt produceras i fabriker, men skillnaden i vikt ställer mycket större krav på tunga transporter och lyft. Modulerna för stålbron kan lyftas med ordinära medan betongbron kräver specialmaskiner.


Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Längd 30 meter kr

Vikt 150 - 300 ton, tyngsta delkomponent 75 ton


Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

Spår på betongbrobanor

Corshammar
Längd 30 meter

Vikt 900 ton


Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras.

 

Tillbaka