Hur kommer järnvägsnätet att påverkas nu och i framtiden?

 

 

 

Det blir möjligt att kraftigt öka utbyggnaden av järnvägsnätet och dubbelspår införs på de flesta linjer. Ett krav för att rationellt kunna utföra konkurrenskraftiga järnvägstransporter. Utbygganden kommer att inverka kraftigt på de orter som finns efter järnväglinjernas utbyggnad.

 

 

 

 

Baserat på järnvägstransporter kommer landsbyggd och stad starkt knytas samman vilket kommer att påverka hela infrastrukturen samt hela landets industrialisering. Allt körs helt CO2 fritt.

 

  I och med den utbyggnad som skulle krävas för ett snabbt godssystem baserat på järnvägstrafik skulle även samtidigt skapas utrymme för ett snabbt persontrafiksystem. Vid utbyggnaden skulle järnvägsstrukturen lyftas till att ligga 5-6 meter över markytan. Minimal inverkan på det landskap som finns runt infrastrukturen. Möjliggör transporter av personer och gods i 200 km/h eller mer. Sker helt CO2 fritt.

 

 

  Godsterminaler var 10 mil kommer ge en effektiv och förtätad struktur för godstransporterna. All långväga godstransporter tas över för att transporteras på järnväg. Terminalerna mycket energieffektiva och kan drivas helt utan CO2 utsläpp. Dessutom till en kostnad som motsvara 20% av dagens energi/terminalkostnad. Terminalerna är dessutom helautomatiserade och ger 24 timmars access för transportkunderna.

 

 

  Distributionen kommer att ske med el-lastbilar som har stöd från batteri. Inga onödiga ledningar i luften eller på marken. lastbilens stora fördel med full flexibillitet tas till vara helt och hållet. Även den delen hanteras utan CO2 utsläpp.

 

 

 

 

  

.