Välkommen till AMCCT AB - Vi har tekniken för att redan idag genomföra helt koldioxidfria transporter och ett helt automatiskt system - till lägsta energikostnader och lägsta totala kostnaden - ett steg mot framtiden!

Vi lovade att den 15 december lägga upp en helt ny webbplats som berättar om vår version 3 av AMCCT-systemet. Vi har tagit mycket stora steg framåt i utvecklingen för att skapa ett effektivt, miljö och energiriktigt AMCCT-systemet inför framtiden. Vi har inte bara utvecklat de intermodala transporterna utan även gjort stora utvecklingar inom hamnhanteringen. Vi fick också klart för oss att det inte i Sverige går att utveckla systemet. Vi söker därför internationella finansiärer bakom oss i den fortsatta utvecklingen och vi har lagt upp de 3 första åren för AMCCT AB. Vad vi kan lova är en extrem utveckling av investerat kapital.

Vi har tagit beslut att inte publicera systemets utveckling i bilder, eller i detaljerad text, då det kan hindra våra kommande möjligheter på immateriella rättigheter.

Vi kommer därför att ge en översiktlig bild, av den utveckling som kommer att genomföras beträffande AMCCT-systemet inför den närmaste framtiden.

 

Etablering av utvecklingsbolag.

Ett utvecklingskontor kommer att etableras i en norrländsk stad och med start av verksamhet den 1 februari/mars 2019. Företaget kommer att vara ett helägt dotterbolag till AMCCT AB.

En mindre verkstadsfunktion med enbart montage kommer att finnas i anslutning. All tillverkning kommer att ske på legotillverkning.

Den planerade tidshorisonten på utvecklingskontoret är 3 år och sedan skall det vara möjligt att en tekniköverföringen till lämpligt land kan genomföras.

 

Under det första året -prototyper.

- Utveckling av alla delkomponenter i systemet.

- Vi kommer inte att ha någon egen till verkning utan vi kommer att lägga ut det mesta på lego. Beträffande järnvägsvagnen kommer vi att samarbeta med en mycket stor internationell järnvägsvagnsbyggare. Vi kommer även att samarbeta med stora tillverkare då det gäller myran.

- Hela pilotterminalen skall vara uppbyggd och delkomponenterna testade den 31 december 2019.

 

Vad mer kommer mer att hända under det första året 2019.

Vi har haft kontakter med stora järnvägsföretag/transportörer i Europa som har visat intresse. Vi har kommit överens med dom att under september/oktober 2019 sätta gemensamma projektgrupper för att de dels skall följa utvecklingen, samt att vi får värdefulla synpunkter från stora kunder.

Vi har också blivit tillfrågade när vi kan leverera utrustningar till systemet och vi har förbundit oss att de första leveranserna kan ske den 1/11 2020. Det är kort tid och vi bör ha samarbetspartners som har tillverkningsresurser. Början av den verksamheten bör inledas senare halvåret 2019. i en inledande fas kommer troligen leveranser ske från de svenska företag som har varit involverade i leveranser av prototyp materialen.

 

Vad sker under det 2:a året?

Vi kommer att genomföra sex månaders tester, med början januari 2020, av hela systemet och där kommer vi att ta hjälp av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH för utvärderingar och alla analyser som kan behöva göras på systemet. Vi kommer även att kunna lägga en del examensarbeten på både system och teknik. Det kommer att ske ett nära samarbete med KTH och AMCCT. Modifieringar och korrigeringar kommer att utföras direkt vid konstaterande att det bör ske inför en framtida produktion.

Vi kommer att intensivt arbeta med etableringen av produktion hos våra samarbetspartners. Där kommer sedan huvudproduktionen av komponenter för Europa att utföras.

Vi kommer successivt att lägga upp nya animeringar när vi har kommit längre i utvecklingen, samt att vi inte kommer att begränsa oss i de immateriella rättigheter som kommer att skydda systemet. Vi vill säkerställa att inga nyhetshinder kommer att begränsa oss! Ta för vana att besöka oss regelbundet för det är på nätet vi först kommer att presentera de steg som vi gör inom företaget.

 

Nedan visas några video filmer, både animerade och filmade avsnitt.


Det är inlägg i debatten om framtida transportsystem och belyser viktiga punkter som bör beaktas vid beslut om lämpliga tekniker. De påverkar i allra högsta grad miljöpåverkan och kostnader för transport och logistik. Vissa påpekanden är nedförda till verkliga basala fysikaliska verkligheter och som inte går att manipulera.

 

AMCCT terminal.


Vi har kvar länken till vår animering av hur en AMCCT terminal version 2 fungerar. Det är kompakta billiga terminaler och som kan placeras på lämpliga korta avstånd mellan terminalerna. Det betyder att godset kan transporteras längre på järnväg. Terminalen har utvecklats och kommer att presenteras i den nya versionen 3 när vår riktiga och nya hemsida kommer att läggas upp successivt under 2019.

 

 

Distributionen i version 2 av AMCCT systemet.


Den länken hittar du om du klickar på bilden så kommer du till den animering som tidigare visade distributionen av en container och hur den lämnas hos kunden i speciella stolpar avsedda för att ta emot enhetslaster. Distributionen kommer att utföras med hjälp av elektriska fordon. Eftersom tätheten bland terminalerna är avsevärt kortare kommer distributionssträckan i systemet att vara avsevärt kortare varför den kan baseras på eldrift. Vi låter den gamla versionen ligga kvar men mycket har förändrats i distributionen och det kommer att presenteras under 2019.

 

 

Rullmotståndet och energiförbrukningen!


Rullmotståndet har en mycket stor betydelse för energiåtgången under transport av de två transportslagen järnväg och lastbil. Här redovisas basfakta och en jämförelse mellan järnväg och lastbil. Tyvärr är denna verklighet inte känd för många inom branschen och inte alls för politikerna som ända kommer att besluta om framtida transportsystem. Här finns ett PM, i PDF format, som du kan tanka ned för att se bakgrunden till materialet.

 

 

Ett paradigmskifte erfordras!


För att kunna flytta över mer gods på järnväg erfordras att enkla effektiva terminaler placeras med tätare mellanrum. Med korta tågstopp och horisontell hantering. Det gör att vi går från dagens ändpunktstrafik inom den intermodala trafiken till att vara linjetrafik. Mera gods kommer att kunna transporteras på järnväg. Kommer att ge stora effekter genom sänkta transportkostnader, snabbare transporter, helt miljövänliga och fria från koldioxid utsläpp. Det är dags att göra ett paradigmskifte. Det är dags att både bygga ut och modernisera järnvägen, inte minst för att vi skall kunna uppnå de uppsatta miljömålen. Vi kan det men då krävs att politikerna sätter ned foten. Vi kan nu nå miljömålen till 2025, och absolut till 2030, men detta kräver lite mod och styrning från de inblandade part erna. Den här filmen grundar sig på version 2 av AMCCT systemet. Vi kan idag inte ge publicitet åt version 3 som kommer att bli mer ekonomisk och mycket effektivare och göra det ännu lättare att nå miljömålen.

 

 

Har politikerna blivit lurade?


Pratar man med politiker så hävdar dom att man har gett pengar till Trafikverket för att det skall kunna utvecklas inom exempelvis järnvägstransporterna. I verkligheten är det Trafikverket som bestämmer var det skall satsas och i vilken omfattning. De är envåldshärskare och tar mycket lite hänsyn till vad politikerna vill. Är det dags att gå tillbaka till separata verk som har fokus på det egna affärsområdet och inte som nu kan styra pengar till andra områden baserat på starka "lobbykrafter". Den mycket eftersatta underhållssituationen för järnvägen talar klart för detta ställningstagande! Här finns axplock dokumentet att ladda ned och här hittar du texten i denna film

 

 

Finns det egentligen någon fri forskning i Sverige inom transport och logistik?


Vi vill direkt påpeka att det gör det inte alls. Forskningen har i det närmaste försvunnit, då det gäller framtida utvecklingen av godstransporter på järnväg, i denna korta film redovisas varför. Ta del av den och du/ni förstår varför vi kan komma med detta påstående. Det är mycket allvarligt inför den framtida utvecklingen, speciellt då godstransporterna svarar för en stor del av koldioxid utsläppen. Det är speciellt allvarlig då staten går in och ger lastbilssidan 500 miljoner per år till FFI (Fordonsteknisk Forskning och Innovation). Här finns ett PM, i PDF format, som du kan tanka ned för att se bakgrunden till materialet.

Vi själva inser att det går inte att fortsätta utvecklingen i Sverige inom intermodala transporter varför vi har etablerat oss med kontakter i andra länder.

 

 

Är det rimligt att Staten och skattebetalarna ger 500 miljoner per år till FFI?


Som rubriken lyder, hur rimligt är det att skattebetalarna skall stoppa in 500 miljoner per år till företag som gör åtskilliga miljardvinster per år? De borde klara sig själva! FFI står för Fordonsteknisk Forskning och Innovation. Bakom FFI finns AB Volvo, Scania AB, FKB FordonsKomponent Gruppen och Volvo personbilar AB.

Avsätt dessa 500 miljoner till projekt för utveckling av järnvägstrafiken eller spårbunden trafik istället! Där finns framtiden för miljövänliga och koldioxidfria transporter till låga kostnader! Det finns inte om man fortsätter med en utbredd lastbilstrafik eller som den största dumheten av alla, med elvägar!

Här finns ett PM, i PDF format, som du kan tanka ned för att se texten till filmen.

 

 

Hur ser vi på den framtida utvecklingen för intermodala transporter?


Hur kommer den fortsatta utvecklingen att se ut inom intermodala transporter. Hur kommer ett framtida system vara utformad för att kunna möta de allt mer krävande miljökraven? Vad kommer att hända och vad kommern att ske med de idag på transportmarknaden verkande produkterna. Hur ser en tänkbar framtid ut?

Här finns ett PM, i PDF format, som du kan tanka ned för att se bakgrunden till materialet.

 

Några bilderFrån AMCCT och även tidigare verksamhet

Våra erfarenheter

Samlat har vi ca 40 års erfarenhet av intermodala transporter. Vi var bland dom första i Europa som på allvar började prata om horisontell hantering av enhetslaster. Därför utvecklades systemet CCT som sedan blev AMCCT. Vi har tagit ännu ett stort utvecklingssteg och vi kommer att presentera den i en version som helt enkelt kallar version 3.

Våra Kontakter

Sten Lövgren

Sten ansvarar för AMCCT AB och är också upphovsmannen bakom AMCCT systemet.

Sten var en av dom första i Europa som började förespråka horisontell hantering under kontaktledning vid omlastningar. Har medverkat i flera utvecklingsprojekt och har ca 40 års erfarenhet av intermodala transporter.

Bo-Lennart Nelldal

Bo-Lennart Nelldal, PhD Professor Emeritus KTH Railway Group Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden +46 70 762 3056

KTH har gjort massor av analyser, värderingar och avhandlingar där CCT och senare AMCCT finns med i rapporterna. De kan svara på alla frågor från en objektiv sida.

Gör ett bokmärke på sidan och besök oss regelbundet.

Vi har utvecklat AMCCT systemet både vad det gäller terminal och distribution och ett mycket stort steg framåt har tagits, speciellt inom distributionen. Vi kommer att kunna genomföra radikala lösningar så att alla transporter sker helt fossilfria redan år 2021. Transporterna utförs utan utsläpp av koldioxid och dessutom till minsta möjliga energiåtgång. Vi har även utvecklat hanteringen i hamnarna. Det gäller att vara innovativ och tänka utanför de ramar som finns idag. Det är stora förändringar, men vi vet att vi kan genomföra förändringarna och vi vet att vi är på rätt väg och i rätt riktning. Vi vet också att vi måste genomföra dom utanför Sveriges gränser för att lyckas. Transport- och logistikområdet kommer att helt förändras inom de närmaste 5 åren.

 

AMCCT AB, Box 22, 826 31 Söderhamn

Vi kommer successivt att lägga upp nytt material på hemsidan.
För ytterligare upplysningar i dagsläget kontakta Sten på nedanstående mobil.


Sten; Mobil 0704 222 100